1. Bewezen formule
  2. Directe aanpak
  3. Samenwerking met Esteworld

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

lid 1
Op alle bestellingen en overeenkomsten van CURE/GEN zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

lid 2
Door een bestelling bij CURE/GEN te plaatsen gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

lid 3
Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Artikel 2: Overeenkomsten

Een overeenkomst komt pas tot stand als CURE/GEN uw bestelling heeft geaccepteerd. CURE/GEN heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

lid 1
De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

lid 2
U dient het verschuldigde bedrag direct na bestelling te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

lid 3
Zodra uw betaling is bijgeschreven op de giro- respectievelijk bankrekening van CURE/GEN wordt uw bestelling verzonden.

Artikel 4: Levering

lid 1
De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed, mocht er vertraging optreden dan ontvangt u hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

lid 2
Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5: Herroepingsrecht

lid 1
Na aankoop heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u.

lid 2
Indien u gebruikt maakt van uw herroepingsrecht, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan CURE/GEN te retourneren, conform de door CURE/GEN verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor uw eigen rekening.

lid 3
Het reeds betaalde bedrag wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, teruggestort op uw giro- respectievelijk bankrekening.

Artikel 6: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

lid 1
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door CURE/GEN geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

lid 2
CURE/GEN garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7: Diversen

lid 1
U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat CURE/GEN deze Algemene Voorwaarden eventueel soepel toepast.

lid 2
Als één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met CURE/GEN in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door CURE/GEN vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

lid 3
CURE/GEN mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

lid 4
Onverminderd de overige aan CURE/GEN toekomende rechten, heeft CURE/GEN in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

lid 1
Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

lid 2
Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.